Cài đặt InfoPath cùng với Office 2016/Office 365 Pro Plus – Build 16.0.x

Office 2016/Office 365 Pro Plus – Build 16.0.x không còn ứng dụng InfoPath. Nếu bạn nào vẫn cần sử dụng để thiết kế các e-Form thì làm theo cách sau để cài đặt:

image

Advertisements