Triển khai thử nghiệm Exchange Online Protection (EOP)– Exchange Online Protection Step by Step

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức triển khai EOP (Cloud Antivirus, Anti-spam). EOP sử dụng các công nghệ sau để kiểm tra, phân loại nội dung email:

· Multi-engine anti-malware scanning

· URL scanning

· Fingerprinting

· Sender Policy Framework (SPF)

· Anti-spam content filtering

· Bulk Mail Filtering

· International Spam Filtering

Bên cạnh đó EOP cũng sử dụng cơ sở dữ liệu của Spamhaus Project website để thực hiện cơ chế Domain Name System block lists (DNSBLs).

Nguyên lý hoạt động khi sử dụng EOP cho hệ thống email:

image

Email trước khi được phân phối đến người dùng bên trong sẽ được EOP kiểm tra “sức khỏe”

image

Tương tự, khi Email trước khi đi ra cũng được kiểm tra.

Trong phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ cách triển khai EOP theo mô hình:

  • Email On premise: Exchange Server (có thể áp dụng cho các Email Platform khác)
  • EOP trial

Các bước thực hiện:

Chi tiết:

        Các bạn cứ làm theo hướng dẫn trên màn hình

image

  • Thêm Domain (vncloudexpert.com) vào Tenant EOP và thay đổI DNS records

image

Các bạn làm theo màn hình:

image

image

image

image

image

image

Nếu bạn sử dụng các Domain Provider khác thì thực hiện thủ công quá trình xác minh mình là chủ cuả domain.

Trong màn hình DNS record sẽ được thêm một records:

image

Xong bước xác thực domain, bỏ qua bước thêm users

image

Bước cấu hình DNS:

image

image

image

image

Bạn thêm hai record này vào phần DNS của Admin:

  • MX Record: thay MX record có sẵn của hệ thống Email hiện tai (nên thực hiện sau khi đã tạo các Connectors)
  • Thêm TXT record

image

  • Cấu hình Connectors

Vào màn hình Admin EOP Tenant Admin: https://portal.office.com/Admin/Default.aspx#EAdminDefaultPage_AdminHomePageESKU_AdminDashboardPage 

image

image[105]

Tạo Connectors:

  • Từ On Premise –> EOP

image

image

image

  • Từ EOP –> On Premise

image

image

image

image

image

image

image

image

Chỉnh lại Send Connector của Mail System On premise:

Trong trường hợp này là Exchange Server 2013:

Mở Exchange PowerShell:

New-SendConnector -Name “My company to Office 365” -AddressSpaces * -CloudServicesMailEnabled $true -Fqdn mail.vncloudexpert.com -RequireTLS $true -SmartHosts vncloudexpert-com.mail.protection.outlook.com -TlsAuthLevel CertificateValidation

Thay bằng các thông tin tương ứng phần tô màu vàng vớI hệ thống của các bạn.

Xem thông tin Connector này lại trong ECP:

image

image

image

image

 

  • Kiểm thử

Mobile

image

Outlook:

image[213]

Các bạn có thể gửi email đến outlook.com/yahoo.com,…

Chúc các bạn thành công.

Cảm ơn bạn đã đọcRed heart

Tài liệu tham khảo: https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj723153(v=exchg.150).aspx

 

 

Advertisements