Cùng học thiên văn, địa lý với con bạn bằng phần mềm NASA World Wind và NASA EYE’S Visualization

Cách học địa lý tốt nhất là đi du lịch. Tuy nhiên, không thể dễ dàng để đến tất cả các nơi trên một đất nước, huống chi là tất cả các nơi trên thế giới; hoặc là gần như không thể đến các hành tinh khác trong thái dương hệ.

Tin vui cho các bạn đang là cha/mẹ hoặc yêu thích khám phá thiên văn địa lý thì có thể sử dụng hai phần mềm mã nguồn mở miễn phí rất hay sau:

image

Nasa Eye’s Visualization: http://eyes.nasa.gov/ 

image

Bạn có thể “chạm” kính thiên văn vũ trụ Hubble:

image

Một điều nghịch lí, đúng ra chúng ta phải gọi trái đất chúng ta là “trái nước” mới đúng – vì hành tinh chúng ta 3/4 là nước Smile.

 

Chúc các bạn có “hành trình” thú vị nhé.

P/S:

Với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ – gần đây Nga đã phát minh ra “động cơ lượng tử” – có thể bay từ Trái Đât lên Sao Hỏa trong vòng 42 giờ, tới Mặt Trăng-3,6 giờ.

Tôi có một mơ ước “nho nhỏ”, sẽ được du lịch một trong các hành tinh trong thái dương hệ mặt trờiNyah-Nyah

Hy vọng, phát minh của tiến sỹ Vladimir Leonov sẽ được thương mại hóa trước khi “end-of-my-life-cycle”Red heart

 

 

Advertisements

Skype for Business Hybrid Deployment (Test Lab)

Today, I will continue to share with you how to deploy SfB in hybrid mode.

image

Skype for Business Hybrid Architecture – https://channel9.msdn.com/Series/Skype-for-Business-Architecture-and-Design-Considerations 

Summarizing key things:

Finish SfB lab – As I had shared with you on the guidance “DEPLOY SKYPE FOR BUSINESS (SFB) TEST LAB ON AZURE 100%”.

 1. Install Prepare for SSO
 2. Configuring SfB Hybrid
 3. Test case:

Here is result after you’re successful:

image

 

Please download details guidance at here: http://1drv.ms/1eSpHi1 (72 pages) 

Next Post: Deploy Exchange Hybrid.

Have a good day Red heart.

 

Reference resources:

 

DEPLOY SKYPE FOR BUSINESS (SFB) TEST LAB ON AZURE 100%

SKYPE FOR BUSINESS (SFB) TEST LAB ON AZURE 100%

Lab Topology:

clip_image002

Pre-requirements:

1. Trial Azure Service: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/free-trial/

2. Laptop:

3. Public Domain: I use GoDaddy – very good services

4. Public CA: I use Digicert for Wildcard CA & StartSSL for Office Web Apps Server

5. Public IP:

 • Reverse Proxy IP: 104.215.194.35
 • Edge IP: 104.215.193.217

6. Mobile Devices: 1 WP 8.1 + 1 iOS

7. Lync Server 2013 Planning Tool or https://lyncvalidator.com

8. Estimated time to complete set up 10 hours

 

Key steps:

Assumption you already have Public Domain, Public CAs and Azure Subscription!

A. Planning for SfB DNS Records (for Exchange not focus – I think it’s easy job for youSmile)

B. Create Azure VMs

 1. Create Network
 2. Create Cloud Services
 3. Create Storage
 4. Create VMs

C. Install VMs Roles (supported Edge Role in Azure – just for test lab purpose)

D. Test

And after 10 hours no drink no food I had competed my lab:

clip_image002[4] SfB-iPhone

For details please download this guidance: http://1drv.ms/1eSpHi1 (58 pages)

Good luck to you:)

Thanks all the resources from you guys!

I had used these great sources for my lab:

1. Technical diagrams for Skype for Business Server 2015

2. Multiple VM NICs and Network Virtual Appliances in Azure

3. VIRTUAL MACHINE WITH MULTIPLE NICS IN AZURE STUCK IN RUNNING (PROVISIONING) OR RUNNING (PROVISIONING TIMED OUT) (Thanks Viorel Iftode – without you I could not finish my lab)

4. Lync 2013 – DNS Settings

5. Installing Exchange Server 2013 Pre-Requisites on Windows Server 2012 or Windows Server 2012 R2

6. Publish Lync 2013 with 2012 R2 Preview Web Application Proxy

7. Digicert

8. StartSSL

Các phần mềm miễn phí cần thiết

ZoomIT: https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897434.aspx 

Process Explorer: https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx 

Spybot: http://www.safer-networking.org/dl/

Norton™ Power Eraser: https://security.symantec.com/nbrt/npe.aspx?lcid=1033

AdwCleaner: http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/

McAfee Site Advisor: https://www.siteadvisor.com/

Kaspersky TDSSKiller: http://usa.kaspersky.com/downloads/TDSSKiller

Folder Size: http://www.softsea.com/download/RoteBetaSoftware-Folder-Size.html

Virtual Router – Wifi: http://virtualrouter.codeplex.com/

Windows cloud not parse or process unattend answer file for pass [specialize]

Khi bạn Build VM Template trong SCVMM, sau khi chạy SysPrep, bạn dùng template này để tạo mớI VM thì bị lỗi:

“Windows could not parse or process the unattend answer file for pass [specialize]. The settings specified in the answer file cannot be applied. The error was detected while processing settings for component [Microsoft-Windows-Shell-Setup]“

clip_image001

 

Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân dẫn lỗI trên, tuy nhiên thông thường là:

 • Product Key không đúng
 • Trình điều khiển thiết bị không phù hợp (Invalid Device Drivers)
 • Tên máy tính không hợp lệ (Invalid Computer Names)

Giải pháp:

Để biết chính, bạn cần mở file log(c:\Windows\Panther\unattendGC\setupact.log) để xem, cách thực hiện:

TạI màn hình thông báo lỗI, bạn nhấn tổ hợp phím Shift + F10, thí dụ trường hợp của tôi:

image

 

Trên VMM Server, bạn chạy script sau để gán Product Key cho VM template.

#region

#———————————————————-
# The content of this PowerShell script is provided AS IS;
# with no warranties, and confers no rights.
#
# Copyright 2014 Yung Chou.
#———————————————————-

# This is a sample script to prep vhd and vhdx in vmm library shares
# for Windows Azure Pack (WAP) gallery items

# Specific settings of OS, fmaily name, release and tags of the vhd* file
# associated with a gallery item published in wap must be set according to
# what is stated in the readme file of a particular gallery resource package.
#
# For detailed instructions on installing gallery resources, see
#
http://aka.ms/WAPGalleryResource.

#endregion

Get-VMMServer wapvmm

$vhds = Get-SCVirtualHardDisk | where {$_.Name –like “ws2012Base*.vhd*”}

Write-Host ‘Settins prior to the updates: ‘ -f Black -b Green
$vhds | select Name, FamilyName, OperatingSystem, Release, Tag

$WS2012Datacenter = Get-SCOperatingSystem | where { $_.name –eq ’64-bit edition of Windows Server 2012 Datacenter’ }

$familyName = ‘Windows Server 2012 Datacenter’
$release    = ‘1.0.0.0’
$prodKey    = ‘00000-00000-00000-00000-00000’     # optional field

foreach ($vhd in $vhds) {

    $tags = $vhd.Tag

    if ( $tags -cnotcontains ‘WindowsServer2012’ ) { $tags += @(‘WindowsServer2012’) }
    if ( $tags -cnotcontains ‘R1’                ) { $tags += @(‘R1’)                }
    if ( $tags -cnotcontains ‘.NET3.5’           ) { $tags += @(‘.NET3.5’)           }
    if ( $tags -cnotcontains ‘.NET4.5’           ) { $tags += @(‘.NET4.5’)           }

    Set-scvirtualharddisk `
        –virtualharddisk  $vhd `
        –OperatingSystem  $WS2012Datacenter `
        –FamilyName       $familyName `
        –Release          $release `
        -ProductKey       $prodKey `
        –Tag              $tags

}

Write-Host ‘Settins after the updates: ‘ -f Black -b Green
$vhds | select Name, FamilyName, OperatingSystem, Release, Tag

Lỗi ‘Unnamed VM’ could not initialize… khi Start VM trong Hyper-V

LỗI này thông thường xuất hiện khi bạn Import VM từ một Server khác. Màn hình thông báo lỗI xuất hiện khi bạn Start VM:

image

Thí dụ tên VM của bạn là “SQL Server 2014

Bạn chạy PowerShell ở chế độ Administrator, và chạy lệnh sau: Grant-VMConnectAccess –Username administrator –VMName “SQL Server 2014”

Xem chi tiết thêm: http://support.microsoft.com/kb/2927313/en-us