Triển khai thử nghiệm Exchange Online Protection (EOP)– Exchange Online Protection Step by Step

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức triển khai EOP (Cloud Antivirus, Anti-spam). EOP sử dụng các công nghệ sau để kiểm tra, phân loại nội dung email:

· Multi-engine anti-malware scanning

· URL scanning

· Fingerprinting

· Sender Policy Framework (SPF)

· Anti-spam content filtering

· Bulk Mail Filtering

· International Spam Filtering

Bên cạnh đó EOP cũng sử dụng cơ sở dữ liệu của Spamhaus Project website để thực hiện cơ chế Domain Name System block lists (DNSBLs).

Nguyên lý hoạt động khi sử dụng EOP cho hệ thống email:

image

Email trước khi được phân phối đến người dùng bên trong sẽ được EOP kiểm tra “sức khỏe”

image

Tương tự, khi Email trước khi đi ra cũng được kiểm tra.

Trong phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ cách triển khai EOP theo mô hình:

 • Email On premise: Exchange Server (có thể áp dụng cho các Email Platform khác)
 • EOP trial

Các bước thực hiện:

Chi tiết:

        Các bạn cứ làm theo hướng dẫn trên màn hình

image

 • Thêm Domain (vncloudexpert.com) vào Tenant EOP và thay đổI DNS records

image

Các bạn làm theo màn hình:

image

image

image

image

image

image

Nếu bạn sử dụng các Domain Provider khác thì thực hiện thủ công quá trình xác minh mình là chủ cuả domain.

Trong màn hình DNS record sẽ được thêm một records:

image

Xong bước xác thực domain, bỏ qua bước thêm users

image

Bước cấu hình DNS:

image

image

image

image

Bạn thêm hai record này vào phần DNS của Admin:

 • MX Record: thay MX record có sẵn của hệ thống Email hiện tai (nên thực hiện sau khi đã tạo các Connectors)
 • Thêm TXT record

image

 • Cấu hình Connectors

Vào màn hình Admin EOP Tenant Admin: https://portal.office.com/Admin/Default.aspx#EAdminDefaultPage_AdminHomePageESKU_AdminDashboardPage 

image

image[105]

Tạo Connectors:

 • Từ On Premise –> EOP

image

image

image

 • Từ EOP –> On Premise

image

image

image

image

image

image

image

image

Chỉnh lại Send Connector của Mail System On premise:

Trong trường hợp này là Exchange Server 2013:

Mở Exchange PowerShell:

New-SendConnector -Name “My company to Office 365” -AddressSpaces * -CloudServicesMailEnabled $true -Fqdn mail.vncloudexpert.com -RequireTLS $true -SmartHosts vncloudexpert-com.mail.protection.outlook.com -TlsAuthLevel CertificateValidation

Thay bằng các thông tin tương ứng phần tô màu vàng vớI hệ thống của các bạn.

Xem thông tin Connector này lại trong ECP:

image

image

image

image

 

 • Kiểm thử

Mobile

image

Outlook:

image[213]

Các bạn có thể gửi email đến outlook.com/yahoo.com,…

Chúc các bạn thành công.

Cảm ơn bạn đã đọcRed heart

Tài liệu tham khảo: https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj723153(v=exchg.150).aspx

 

 

Advertisements

Sử dụng công cụ Office Deployment Tool để triển Office 365 Pro Plus theo cách Click-to-Run

Rất nhiều bạn đặt câu hỏi với tôi: “Công ty tôi có hơn 100 người dùng, làm thế nào tôi có thể triển khai bộ Office Client trong gói Office 365 (E3/E4/Office 365 Pro Plus) hiệu quả?”

Nếu chúng ta đang thử nghiệm/ số lượng người dùng tại công ty it́, bạn không cần bận tâm – chỉ việc gán quyền cho ngườI dùng là họ có thể tự cài đặt từ Portal của Office 365. Ngược lại, bạn phải tìm giải pháp tối ưu, không thể để tất cả người dùng cài đặt Office trực tiếp từ Office 365 Portal, việc này sẽ lãng phí băng thông, thậm chí người dùng có thể cài đặt không thành công.

Illustration that represents the two deployment options for Office 365 ProPlus. Includes a cloud labeled Office 365 ProPlus, a user installing from the Office 365 portal, and an administrator deploying from an on-premises server to multiple users

 

Thực tế, Microsoft đã lường trước vấn đề này, và đưa cho bạn 2 con đường để đi đến La MãSmile.

Hôm nay, chúng ta cùng nghiên cứu con đường số 2 (B):

 1. Bước I:

Tải công cụ Office Deployment Tool for Click-to-Run tại đây: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36778
Giải nén file officedeploymenttool.exe:

image

2. Bước II:

Tùy biến file Configuration.xml:
Mở file configuration.xml file bằng Notepad. Tập tin mẫu .xml:

  <Configuration>
   <!– <Add SourcePath=”
\\Server\Share\OfficeOfficeClientEdition=”32″ >
   <Product ID=”O365ProPlusRetail”>
   <Language ID=”en-us” />
   </Product>
   <Product ID=”VisioProRetail”>
   <Language ID=”en-us” />
   </Product>
    </Add> –>
    <!–  <Updates Enabled=”TRUE” UpdatePath=”
\\Server\Share\Office\” /> –>
    <!–  <Display Level=”None” AcceptEULA=”TRUE” />  –>
    <!–  <Logging Name=”OfficeSetup.txt” Path=”%temp%” />  –>
    <!–  <Property Name=”AUTOACTIVATE” Value=”1″ />  –>
    </Configuration>

Chúng ta tìm hiểu qua một số tag:

Các phần được đánh dấu <!–   –> sẽ không được thực thi.

Thay đổI đường dẫn sẽ chứa source cài đặt Office 365 Proplus vào tag <Add SourcePath, ví dụ: “\\Server\Share\Office\”

Nếu bạn chỉ muốn cài đặt Office Pro Plus, hãy bỏ dòng <Product ID=”VisioProRetail”> 

Sau khi hiệu chỉnh xong, hãy lưu file này lại.

Bạn cũng có thể bỏ bớt các thành phần trong bộ Office bằng tag:  <ExcludeApp ID=”x” /> trong file configuration.xml, chi tiết: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn745895(v=office.15).aspx

Bạn xem thêm Product ID của các sản phẩm hỗ trợ triển khai bằng công cụ Office Deployment Tool theo cách Click-to-Run: http://support.microsoft.com/kb/2842297
Cuối cùng, nếu bạn muốn thêm/thay đổi ngôn ngữ cài đặt thì hãy xem hướng dẫn chi tiết trên ̣đây:http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219426.aspx

3. Bước III:

Tải source cài đặt về:

Trong thư mục giải nén Office Deployment Tool, chạy Setup.exe /download configuration.xml

image

Bạn đợi khoảng 10 phút (hoặc lâu hơn tùy vào tốc độ Internet).

image

Một thư mục Office sẽ được tạo ra để các thành phần cần thiết.

image

Dung lượng cho bản 32-bit ~ 1.4GB và bản 64-bit ~ 1.17GB.

4. Bước IV:

Cài đặt:

4.1 Môi trường Domain

Phân quyền cho thư mục Shared chứa source cài đặt: Domain Computers các quyền như sau:

Tại máy Client: chạy lệnh: Setup.exe /configure configuration.xml

4.2 Môi trường Workgroup:

 • Chạy Command Prompt bằng quyền Local Admin
 • Xác thực truy cập vào Network Shared: Net Use – cung cấp tài khoản
 • Copy file setup.exe và configuration.xml
 • Chạy lệnh: Setup.exe /configure configuration.xml

image

Chúc các bạn thành công.

Xêm thêm phần triển khai Update:

Office 365: Collaboration in the Cloud

 

Sometimes the secret to facilitating efficiency and productivity is to remove the “place” from the workplace, and Office 365 takes collaboration to the cloud with tools your users are already familiar with: Office, Exchange, SharePoint, and Lync videoconferencing.

Editor’s Note: Office 365 Serves the Perfect Set-up for a Hybrid Cloud

Productivity and Microsoft Office have become synonymous, and now with Office 365, it’s easier than you might think to help users work more effectively and collaborate from anywhere.

TechNet Magazine: Make a Smooth Move to the Cloud with Office 365

There are myriad factors to consider when migrating your users to the cloud, but the Microsoft Office 365 environment helps ease the path.

TechNet Magazine: Office 365 is Your Stepping Stone to the Cloud

While moving to the cloud may be inevitable, Microsoft Office 365 and Exchange Online can facilitate the period of coexistence that will be part of most migration paths.

Free eBook: Microsoft Office 365: Connect and Collaborate Virtually Anywhere, Anytime

We are excited to offer the free Microsoft Office 365 ebook by Katherine Murray.

Download the Free Office 365 30-day Trial

Explore features, set up user accounts, and test drive Office 365. Chose from two plans for your trial and get started with the right Office 365 for your organization.

Introduction for Office 365 Administrators

This topic provides an overview of where and how to start managing the services and features in Office 365, including user accounts and licenses, domain settings, and migration of existing email.

Security in Office 365

This whitepaper provides an overview of the security practices and technology that support enterprise-grade security in Microsoft Office 365 for businesses of all sizes.

Setting up Your Mac for Office 365

This topic explains how to set up your Mac so that you get the most out of Office 365 on a Mac.

Frequent Questions about the Transition to Office 365

Find answers to the most frequently asked questions about the upcoming transition from Business Productivity Online Suite to Microsoft Office 365.

Office 365 Training
Sign Up for the Office 365 IT Professional Newsletter

The monthly Office 365 Newsletter for IT Professionals will provide news and views from the Office 365 Division. Stay in the loop on Office 365.

Source: https://technet.microsoft.com/en-us/hh456357.aspx

Đăng ký thử nghiệm miễn phí–Office 365

Office 365 có mặt tại thị trường Việt Nam từ 11/2013. Vậy Office 365 là gì? Đơn giản là một món “Business Productivity Buffer” phục vụ trên “Cloud”.

Thực đơn chính của:

 • Email:
 • Document Management:
 • Workflow:
 • Instant Messaging, Video conference:
 • Cloud Document Storage:
 • Office:ác

Bên cạnh đó, Office 365 còn cung cấp “nguyên liệu sơ chế” – từ đó các “đầu bếp” có thể “nấu” các món theo yêu cầu.

Xem chi tiết tại đây: http://office.com/business

Hôm nay, tôi hướng dẫn các bạn trở thành chuyên gia “ẩm thực” phục vụ 25 người

 • Lab 1: Đăng ký thử nghiệm
 • Lab 2: Tùy biến domain (Exchange, Lync, SharePoint)
 • Lab 3: Tạo người dùng & gán quyền sử dụng
 • Lab 4: Cấu hình mở rộng (Lync-Lync, Lync-Skype, Policy)
 • Lab 5: Người dùng (Online, Offline, Phone)

Hãy xem chi tiết tạI đây nhé: tải