Upload file vhd có hệ điều hành lên Azure Storage

Bạn có thể upload file vhd chứa hệ điều hành đã cài đặt sẵn làm template trên Azure, các bước thực hiện:

Add-AzureVhd -Destination "<BlobStorageURL>/<YourImagesFolder>/<VHDName>.vhd" -LocalFilePath <PathToVHDFile>

image

  • Đăng ký W2012.vhd vào MyDisks:

Add-AzureDisk -DiskName “ws2012.vhd” -MediaLocation https://jpndata.blob.core.windows.net/vhds/w2012.vhd -Label ‘W2012.vhd’ -OS Windows

image

Bây giờ bạn vào dịch vụ Virtual Machine của Azure để tạo mới VM từ VHD template này: https://manage.windowsazure.com/

Advertisements

Các công cụ để quản lí Azure Storage

Các công cụ để quản lí Azure Storage:

Windows Azure Storage Explorer

Block Blob

Page Blob

Tables

Queues

Free?

Azure Storage Explorer

X

X

X

X

Y

Azure Web Storage Explorer

X

X

X

X

Y

BestSync

X

       

Cerebrata Azure Management Studio

X

X

X

X

Trial

Azure Explorer by Cerebrata

X

X

   

Y

Cloud Berry Explorer

X

X

   

Y/N

Cloud Combine

X

     

Trial

Clumsy Leaf AzureXplorer, TableXplorer, and CloudXplorer

X

X

X

X

Trial

Gladinet Cloud Drive

X

     

Y

Windows Azure SDK Storage Explorer for Visual Studio 2013 (Developed by Microsoft)

X

X

X

 

Y

Zudio

X

X

X

X

Trial

Quản lí Azure Active Directory của Office 365 bằng Azure

Bạn cần:

– Azure Admin

– Office 365 Global Admin

Đăng nhập vào trang quản trị Azure: https://manage.windowsazure.com

image

Chọn Active Directory (Menu bên tay trái gần cuối trang)

image

Chọn tiếp Directory –> Custom Create

image

Chọn “Use existing directory” và chọn “I am ready de signed out now

image

Bây giờ hãy đăng nhập bằng tài khoản Global Admin của Office 365:

image

Chọn “Continue”:

image

Nhấn “Sign out now”, hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng nhập lạI trang quản trị Azure:

image

Kết quả: bạn sẽ nhìn thấy Tenant của Office 365 trong danh mục Active Directory:

image

Nếu bạn quan sát trong Office365 Portal, bạn sẽ thấy tài khoản Azure Admin sẽ được thêm vào danh sách User với quyền Global Admin:

image

 

Azure scripts center

Hello World for Azure Automation

This Azure Automation runbook provides a very simple “Hello World” example of using a runbook.

Using runbook parameters in Azure Automation

This runbook illustrates how to use input parameters in runbooks.

Connect to an Azure Virtual Machine

This runbook sets up a connection to an Azure virtual machine.

How to use a SQL Command in an Azure Automation Runbook

This runbook outputs the number of records specified in a SQL Server database table.

How to use a PS Command on a remote Azure VM from a Runbook

This runbook connects into an Azure virtual machine and runs the specified PowerShell command.

Start Azure Virtual Machine using Azure Automation Runbook

Demonstrates starting all Microsoft Azure Virtual Machine in a specific Azure subscription by starting with the Microsoft Active Directory Domain Controllers. The script could be associated with the new Azure Automation Scheduler to start the Virtual Machines at specific time.

Stop Azure Virtual Machine using Azure Automation Runbook

Demonstrates stopping all Microsoft Azure Virtual Machine in a specific Azure subscription. The script could be associated with the new Azure Automation Scheduler to stop Virtual Machines at specific time. Great for developers for saving on Azure Compute, if they forget to shut.

How to use Automation Assets in a Runbook

This Runbook sample demonstrates the use of global assets in Automation. It shows how to retrieve an existing global variable, connection, certificate and credential.

Copy a File to an Azure VM

This Azure Automation runbook copies a file from the local runbook host to an Azure virtual machine. This runbook is intended to run after a file is copied to the local host so ensure that you have copied the file to the runbook host before calling this.

How to use workflow checkpoints in Azure Automation Runbooks

Demonstrates the use of PowerShell workflow checkpoints in a runbook.

Source: http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/scripts/